Zakládací listina

Nadačního fondu pro podporu ZUŠ Slovácko

Dne 1. 4. 2016 byla sepsána v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník následující zakládací listina nadačního fondu.

 

čl. I.

Název nadačního fondu

Nadační fond pro podporu ZUŠ Slovácko (dále jen „nadační fond“)

 

Sídlo nadačního fondu      

1. Protzkarova 1220, Uherské Hradiště 686 01

 

čl. II

Zřizovatel

Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o., Palackého 260, Uherské Hradiště 686 01,

IČ: 03100332

 

čl. III

Účel založení nadačního fondu

Nadační fond se zakládá za účelem dobročinným     

jedná se zejména o:

·         finanční a organizační zajištění výchovně vzdělávacích akcí – soustředění, soutěže, workshopy

·         finanční a hmotné zajištění při pořádání koncertů, výstav a dalších akcí školy

·         modernizace vzdělávacích činností, inovace výuky, zavádění nových prvků do výuky – pomůcky a materiál k výuce výtvarného oboru, pořízení nástrojového vybavení pro účely výuky i možnosti zapůjčení žákům, rozšíření notového a učebnicového archivu školy

·         podpora sociálně znevýhodněných formou příspěvku na úplatu za vzdělání, půjčovné

·         získávání sponzorů a dárců, kteří podpoří cíle nadačního fondu

 

čl. IV

Zakladatel vkládá do nadačního fondu majetkový vklad ve formě peněžitého vkladu ve výši 5.000,- Kč.

 

čl. V

Příjmy nadačního fondu

·         pravidelné dary od fyzických osob – zákonných zástupců žáků a žáků školy

·         dary od ostatních fyzických osob

·         dary od právnických osob

 

čl. VI

Správce majetkového vkladu zakladatele

Do vzniku nadačního fondu je správou vkladu pověřen zřizovatel nadačního fondu MgA. David Hrubý. Správce vkladu převede vklad zřizovatele na účet nadačního fondu do 15 dnů po jeho vzniku.

 

čl. VII

Správní rada – statutární orgán.

1.       Správní rada je tříčlenná.

2.       Funkční období je 5-ti leté.

3.       Prvními členy správní rady zakladatel jmenuje:

 MgA. David Hrubý, narozen 24. 9. 1985, adresa: Palackého nám. 260, Uherské Hradiště 686 01

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská, narozena 30. 9. 1984, adresa: Palackého nám. 260, Uherské Hradiště 686 01

Bc. Tereza Tymrová, narozena  22. 3 .1992, adresa: K Buchlovu 781, Buchlovice 68708

 

4.       Správní rada volí ze svých členů předsedu, s výjimkou prvního. Prvním předsedou je: MgA. David Hrubý

5.       Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.

6.       Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně 2x ročně.

7.       Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

8.       Při rozhodování má každý člen 1 hlas.

9.       Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady samostatně.

10.    Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů SR.

11.    Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:

·         schválení nadačních příspěvků;

·         stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, a to jednou za pět let.

 

čl. VIII

Revizor

Kontrolním a revizním orgánem nadačního fondu je revizor.

Prvním revizorem je

Vlasta Králíčková, narozena 9. 1. 1961, adresa: 28. října 1142, Vlčnov 687 61

 

Funkce revizora není slučitelná se členem správní rady.

Revizora volí a odvolává správní rada nadačního fondu.

Revizor

·         dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se Zakládací listinou

·         upozorňuje na zjištěné nedostatky

·         kontroluje vedení účetnictví

·         vyjadřuje se k výroční zprávě

·         přezkoumává roční, mimořádnou uzávěrku

·         podává 1x ročně písemnou zprávu správní radě o své činnosti

 

čl. X

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadační fond používá k dosažení účelu, pro který byl založen, všechen svůj majetek.

Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu a podmínkami, které jsou stanoveny zákonem. Majetek nelze zastavit, ani použít k zajištění dluhu.

 

 čl. XI

Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této zakládací listině vysloveno jinak, platí v ostatním ujednání zák. č. 90/2012, o obchodních korporacích a zák. č. 89/2012 občanského zákoníku.

Tato zakládací listina se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zakladatel, dva budou přiloženy k návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku a jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu. Zakladatel prohlašuje, že tato smlouva je výrazem jeho svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Jako výraz souhlasu s textem smlouvy připojuje svůj podpis.

  

V Uherském Hradišti, 1. 4. 2016